• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Sistema d'Alertes

L’us del Sistema d’alertes del complimient Ètic i Normatiu de Calvià 2000, S.A. està subjecte a l’acceptació de les següents condicions legals:

  • En accedir i enviar el formulari de denúncia, o l’enviament postal el denunciant es compromet a actuar d’acord amb el principio de bona fe i a garantir la certesa de totes les dades que en ell es consignen. Calvià 2000 es reserva el dret a exercir les accions legals oportunes contra aquells que actuïn amb mala fe.
  • El Sistema de Compliment Ètic i Normatiu garanteix el tractament absolutament confidencial de les dades personals del denunciant. La identitat de l’informant només podrà ser comunicada a l’Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’Autoritat administrativa competent en el marc d’una recerca penal, disciplinària o sancionadora.
  • Una vegada formulada la denúncia, Calvià 2000 iniciarà els tràmits previstos per a l’esclariment del fets. Durant aquesta tramitació, podrà requerir-se més informació i/o la compareixença del denunciant.
  • Les dades facilitades en el formulari, correu electrònic o enviament postal passaran a formar part dels fitxers autoritzats de Calvià 2000 i podran ser utilitzats únicament amb la finalitat per la qual són recaptats. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho per escrit a Calvià 2000, S.A., carrer Illes Balears, num. 25, 07180 Santa Ponça.
  • Les denúncies es poden fer, a més, a través dels següents canals, externs a Calvia 2000 SA: