• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Recollida Orgànica

Més del 40% dels nostres residus són matèria orgànica (restes de menjar i jardineria principalment). Si separem aquests residus correctament en el nou contenidor marró podem obtenir compost per utilitzar-lo com adob en horts i jardins.

Per obtenir un adob de qualitat és molt important separar bé els residus orgànics i utilitzar bosses compostables degudament tancades.

Analitzant la composició de la fracció rebuig segons dades del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos del Govern espanyol (PEMAR), els residus orgànics o bioresidus són la fracció majoritària, ja que representen de mitjana estatal un 47% de la fracció que no és objecte de recollida separada.
Destinant esforços a una separació en origen adequada dels bioresidus, s’obtenen elevats beneficis, com ara una reducció dels residus que s’aboquen i incineren, amb tots els seus impactes associats, una obtenció d’un compost de qualitat, i una recuperació de matèria orgànica en els nostres sòls, amb gran manca d’aquesta.
Per tant una bona separació i gestió dels residus orgànics afecta al medi ambient urbà, en millorar la gestió dels residus, i el medi ambient rural, en millorar la qualitat dels sòls.
A nivell social la millora també és visible al reduir la necessitat d’abocadors i incineradores, amb els impactes que tenen sobre la salut i el territori. A nivell econòmic, els beneficis passen per la reducció de les taxes d’entrada a la planta incineradora.
A més, no es malgasten recursos naturals, facilitant adobs de qualitat per als nostres sòls, que eviten la compra de productes químics més costosos i contaminants.

Diverses són les normatives que ens porten a implantar la recollida separada de bioresidus:

 • La llei 22/2011 exigeix que a partir del 2020 es reciclin els residus orgànics de fora separada.
 • El Pla de Prevenció de Residus Estatal es considera el compostatge domèstic com una eina de reducció a tenir en compte.
 • La Comissió Europea, en la seva publicació del paquet de mesures per a una economia circular, inclou la mesura de recollida separada dels residus orgànics per a 2025.
 • Pel que fa a la normativa balear, per a la Llei 08/2019 és un objectiu augmentar, abans de l’any 2021, com a mínim, fins a un 50% del pes i per a cada fracció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge conjuntament de materials com a paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics i comercials. Aquest percentatge haurà de ser d’un 65% l’any 2030.

Residus que SÍ hem de tirar al contenidor marró:

 • Restes de verdura i de fruites.
 • Restes de carn i peix.
 • Closques d’ou, fruits secs i marisc.
 • Pa sec.
 • Marro de cafè i restes d’infusions.
 • Torcaboques i paper de cuina brut de menjar.
 • Restes petites de poda i jardineria.

Residus que NO hem de tirar al contenidor marró:

 • Oli de cuina.
 • Menjar envasat.
 • Restes d’escombrar.
 • Excrements d’animals.
 • Burilles de cigarrets
 • Productes d’higiene personal.

Recorda! És imprescindible utilitzar bosses compostables, degudament tancades, per llençar els residus orgànics al contenidor.

El destí de tota la  matèria recollida en els contenidors marrons són les plantes de compostatge. El compostatge de la fracció orgànica  barrejada amb material estructurant (residus de podes, serradures…) és un procés de fermentació natural amb presència d`oxigen i a elevades temperatures, mitjançant el qual es destrueixen els gèrmens, paràsits i les males herbes i s`obté un producte final anomenat ‘compost’ susceptible de ser utilitzat com adob orgànic per a sòl.

Aquest procés es realitza en diferents plantes de compostatge situades en diversos punts de la Illa de Mallorca.

La implantació del cinquè contenidor per a la fracció orgànica es farà per fases. S’han previst 4 fases d’implantació que començaran el mes de juliol de 2021.

Per a la primera fase, aquest 2021, les zones on s’implantarà el cinquè contenidor són les següents:

 • Son Caliu
 • Son Ferrer
 • Galatzó

Prèviament a la instal·lació del cinquè contenidor al vostre nucli, rebreu a la vostra bústia una carta informativa dient on i quan es muntaran els punts d’informació i recollida de les targetes per a obrir el contenidor.

A més, podreu recollir tant la targeta com els materials per al reciclatge de la matèria orgànica amb cita prèvia a les oficines de Calvià 2000, situades al C/Illes Balears, nº 25 Pol. Son Bugadelles de 9 a 14:00h de dilluns a divendres.

Per poder arribar al màxim de població possible i poder explicar en detall el funcionament de la nova fracció de recollida selectiva, s’organitzaran xerrades informatives per a tots els veïns i veïnes interessats en participar en la separació de la fracció orgànica.

La data i ubicació de la xerrada s’informarà amb antelació per a que tot aquell que estigui interessat pugui venir.

A més a més es realitzaran visites informatives a aquells comerços i establiments susceptibles de generar una gran quantitat de residus orgànics, com poden ser restaurants, bars, fruiteries, etc.

Un cop s’implanti el cinquè contenidor al seu nucli, durant una sèrie de dies podran trobar-nos al punt informatiu on els nostres tècnics l’ajudaran amb tots els dubtes que tingui al respecte i a més els facilitaran els materials necessaris per a poder reciclar la fracció orgànica a casa o negoci.

Els tècnics vincularan les seves dades amb una targeta identificativa per a obrir el contenidor i a més els donaran els següents materials:

 • Un poal airejat per a dipositar els residus orgànics.
 • Un paquet de bosses compostables.
 • Una targeta identificativa per domicili.

Si per incompatibilitats amb l’horari dels punts informatius no podeu venir a recollir els materials i enregistrar-vos, podeu anar a les oficines de Calvià 2000, amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 14:00h

Per poder obtenir un compost de qualitat és molt important comptar amb una bona separació en origen. Utilitzant contenidors tancats ens assegurem que aquells veïns i veïnes que utilitzaran el nou contenidor saben que es tracta d’un contenidor específic per la fracció orgànica i saben què hi ha de llençar i què no, ja que només podran fer-ne ús aquells que s’hagin informat i tinguin la targeta identificativa.

A més aquesta targeta que identifica el domicili pot ser un primer pas per implantar en un futur una taxa més justa on es bonifiqui a aquells veïns i veïnes que participin de la recollida selectiva dels residus orgànics.

Els contenidors de color marró per l’orgànica s’instal·laran en aquells punts on ja hi ha contenidors de les altres fraccions.

Consulta aquí el mapa amb la ubicació dels contenidors

Podeu sol·licitar-la a les oficines de Calvià 2000, o la podeu demanar a través de la pàgina www.calvia2000.es/targeta/ i us la farem arribar.

PREGUNTES FREQÜENTS

Els residus orgànics suposen aproximadament el 40% dels residus que generem. Si els separem correctament, els podem destinar a plantes de compostatge per a aprofitar-los i convertir-los en adob.

Si separem aquests residus orgànics, facilitem el tractament de la resta de residus i el seu posterior aprofitament.

A més, en separar els residus orgànics, la quantitat de residus en el contenidor gris és menor, la qual cosa disminueix la càrrega de residus incinerats i destinats a abocadors.

Els contenidors de la fracció orgànica són grisos amb la tapa de color marró. Els contenidors de rebuig, on es dipositen els residus no reciclables, són completament grisos (en alguns nuclis de terme municipal encara són verds, però s’aniran substituint pels grisos de mica en mica).

Els residus orgànics que es dipositen en el contenidor de tapa marró són, bàsicament, els que estan composts de matèria biodegradable: restes de fruita i verdura, de carn i peix, closques d’ou, de marisc i de fruita seca, altres restes de menjar, pòsits de cafè i infusions, paper de cuina brut, tovalloletes de paper usades i petites restes de jardineria.

Els taps de suro, els llumins i les serradures solen ser de materials orgànics, però cada vegada s’usen més productes sintètics en la seva fabricació, com a plàstics, ceres, silicones… Les serradures, a més, en moltes ocasions s’empra com a producte absorbent en la neteja de sòls i pot trobar-se barrejat amb altres residus no orgànics o productes de neteja. Per tant, és recomanable que per a aquest tipus de residus (taps de suro, llumins i serradures) es revisin bé la seva composició abans de dipositar-los en el contenidor marró.

En cas que aquests estiguin formats per materials sintètics, s’hauran de dipositar en el contenidor de rebuig.

Podràs obtenir una nova dirigint-te a les oficines de Calvià 2000, en c/ Illes Balears, 25 – Polígon Son Bugadelles, Santa Ponça, mitjançant cita prèvia.

L’ús d’un contenidor tancat amb targeta associada als domicilis, Permet aplicar una tarifa de residus menor a aquells veïns i veïnes que participen de la recollida separada d’orgànica. Està previst que aquesta tarifa diferenciada s’apliqui a partir de l’any que ve.

En el punt informatiu et facilitarem un paquet de bosses compostables i un poal airejada. Aquest tipus de poals, en tenir escletxes, té l’avantatge que facilita la ventilació dels residus, afavoreix el seu assecat i redueix així les olors i l’acumulació de líquids en el fons de la borsa.

Recordeu que repartirem aquests materials, fins a fi d’existències, en els punts d’informació que situem en cada nucli per a repartir les targetes identificatives per a obrir el contenidor i resoldre dubtes.

Sí, els residus orgànics s’han de dipositar dins d’una bossa compostable ben tancada. L’ús de bosses compostables és imprescindible ja que els seus components es degraden de la mateixa forma que els residus que tirem al contenidor, i passen a formar part del compost.

Només ha de dipositar-se en el contenidor marró de residus orgànics paper de torcaboques o de cuina si està tacat de restes de menjar o d’oli. Si està tacat d’altres productes (productes de neteja, pintures, etc.) s’han de tirar al contenidor de rebuig.

El paper de forn sol tenir un tractament químic i hauria de dipositar-se en el contenidor de rebuig.

El paper utilitzat en mercats i supermercats per a embolicar el peix o la carn normalment té una cara encerada, per tant ha de dipositar-se en el contenidor gris (rebuig).

En el contenidor marró es pot tirar el pòsit del cafè però no les càpsules, aquestes s’han d’emportar al punt net o retornar-les al proveïdor si existeix la possibilitat.

Si es tracta de càpsules compostables sí que podrien dipositar-se en el contenidor marró.

No, els bolquers s’han de dipositar en el contenidor de rebuig.

No, els excrements d’animals domèstics, així com les arenes per a gats, s’han de dipositar en el contenidor de rebuig.

En el contenidor marró sol es poden tirar petites restes de jardineria com poden ser fulles seques, rams de flors secs, petites branques, sempre que siguin de grandària petita. La poda de gran grandària s’ha d’emportar a la deixalleria.

Els aliments envasats que haguem de tirar s’han de dipositar en el contenidor marró sense envàs. L’envàs s’haurà de tirar en el contenidor que li correspongui en funció del material.