(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Recollida de residus Municipals

Recollida de residus municipals

NOUS punts de dipòsit de l'oli de cuina usat: Llistat de contenidors i normes per al dipòsit

  Atesa la naturalesa turística del nostre municipi, la concentració de l'activitat econòmica entorn als serveis i en els mesos d'estiu genera uns requisits específics en la forma d'organització i prestació del servei de recollida. Aquests requeriments són:

 • Minimitzar el tràfic pesat en zones turístiques
 • Adequar els horaris de recollida a l'activitat d'oci i descans
 • Reduir capacitat de recollida en via pública (contenidors)
 • Eliminar la contaminació visual i olors a l'estiu
 • Augmentar les freqüències de recollida de les cinc fraccions (envasos, paper i cartró, vidre, orgànica i rebuig)
 • Garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del servei.

Per donar resposta a aquestes exigències, l'Ordenança municipal dibuixa un model basat en la recollida selectiva a grans productors (hotels, ports esportius, supermercats) a l'interior de les seves instal·lacions; en la delimitació de Punts P (primeres línies) amb recollida selectiva a l'oferta complementària, en un horari determinat; i en recollida en zones residencials mitjançant contenidors diferenciats en via pública.

58.717 tones recollides

Els residus recollits per la nostra empresa al municipi al llarg de l'any 2018 han seguit una tendència decreixent, amb un 2% menys respecte a l'any anterior, fins arribar als  58.717 tones, degut al descens del rebuig en aquesta mateixa proporció. D'aquest total, la recollida selectiva a Calvià representa un 24,38%. Dins d’aquest volum s’hi inclouen vidre, envasos, cartró, orgànica en hotels, branques, residus de la Deixalleria i trastos, roba i oli.

El nostre repte és seguir aquesta tendència decreixent i augmentar la recollida selectiva. Aquí podeu trobar alguns consells sobre com col·laborar a una menor producció de residus.

Normes de recollida

Per als residents i negocis no classificats com a generadors singulars (no ubicats a zones P ni al Polígon de Son Bugadelles ni altres especificats a l'ordenança), denominats "generadors domèstics". Fracció rebuig mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida diària en torn de matí.
 • Horari del dipòsit dels residus en el contenidor: de 19 h. a 6 h.

Fracció rebuig mitjançant bosses a la via pública (Calvià i es Capdellà):

 • Recollida diària en torn de matí.
 • Horari de dipòsit de les bosses a la via pública: de 21 h. a 6 h.
 • En el cas que estigui disponible, és preferible l'ús del contenidor públic o privat.

Fracció cartró i envasos mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida en torn de matí o horabaixa.
 • Horari de dipòsit dels residus en el contenidor sense restricció.

Fracció vidre mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida en torn de matí o horabaixa.
 • Horari del dipòsit de residus en el contenidor: de 8 h. a 22 h.

Resta de residus domiciliaris per als quals no s'ha definit recollida específica: Dipositar a la Deixalleria (C/ Illes Balears, 31 – Polígon de Son Bugadelles). Recollida de voluminosos i aparells elèctrics i electrònics:

 • Recollida concertada amb petició prèvia del servei (tel.: 971 699 202) o dipòsit a la Deixalleria.
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
 • Màxim tres trastos o unitats de residu per servei.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus voluminosos quan es generin en comerços, serveis o indústries.

Recollida de branques i restes de poda:

 • Recollida concertada amb petició prèvia del servei (tel.: 971 699 202) o dipòsit a la Deixalleria.
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí.
 • Les restes de poda han de poder ser recollides directament per la grua d'un camió pop.
 • Les palmeres han de presentar-se separades de la resta de poda.
 • En cap cas no es recollirà palmera infectada de becut vermell.
 • Màxim cinc metres cúbics per servei i tres serveis al mes.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que es generin en comerços, serveis o indústries.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda quan es generin com a resultat del servei d’una empresa o professional autònom.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que es generin com a resultat de tasques d’esbrossament o poda de solars no habitats.

Recollides puntuals de quantitats majors a les habituals:

 • Recollida concertada amb petició prèvia del servei (tel.: 971 699 202)
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
 • S'ha d’avisar amb una antelació mínima de 3 dies a la generació puntual de quantitats majors a les habituals.