• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Depuració i regeneració d’aigua

Depuració i regeneració d'aigua

Calvià 2000 gestiona les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes (EDARs) del municipi i depura la totalitat d'aigua residual del terme municipal.

A Calvià hi ha quatre estacions depuradores, que es troben situades a Santa Ponça, Peguera, Bendinat i Calvià Vila. Cal destacar l’existència d’un tractament terciari avançat a l’estació depuradora de Bendinat.

Cabals depurats i rendiments
Actuacions en depuració
Utilització d'aigües regenerades
Regeneració a Bendinat

Cabals depurats i rendiments

A les quatre depuradores del terme municipal de Calvià, s’han tractat més de 7 milions de metres cúbics d'aigües residuals l'any 2017. La depuradora de Santa Ponça, la més gran del terme, tracta el 71% del total d'aigua residual generada al municipi; Peguera el 15%, Bendinat l'11% i Calvià el 3%.

Actuacions en depuració

Objectiu abocament zero d’aigües residuals.

Amb aquest objectiu, es duu a terme la remodelació integral o parcial d’estacions d’impulsió de primera línea, la substitució d’elements crítics, i la dotació de telegestió i equips de seguretat. 

Objectiu millora de qualitat de l’aigua depurada. 

Atesa l'antiguitat de les depuradores del terme municipal de Calvià (20 anys les estacions de Santa Ponça, Peguera i Bendinat, i 40 anys l'EDAR Calvià), es remodelen les unitats de tractament i es substitueixen tecnologies obsoletes per tal de millorar els processos biològics i tècnics i aconseguir la millora de la qualitat de l’aigua de sortida, per tal d'acomplir la totalitat de requisits sanitaris i mediambientals. 

Subsistema de Peguera i Bendinat:

 • Remodelació del pretractament: es fa l'ampliació i automatització de les obres d’entrada d’ambdues depuradores. Això permetrà una separació molt més efectiva de les restes sòlides que acompanyen l’aigua residual, en particular les “tovalloletes humides” que tants de problemes generen en l’explotació d’aigües residuals, podent afectar en darrera instància a la qualitat de l’emissari.
 • Eliminació de nutrients: s'elimina fòsfor mitjançant dosificació de clorur fèrric, i es fa el pas dels reactors actuals a una nova configuració que permetrà l’eliminació biològica tant de nitrògen com de fòsfor.
 • Millores en el procés de deshidratació de fangs: mitjançant màquines centrífugues de darrera generació i tremuges d’emmagatzematge de llots deshidratats.
 • Tractament Addicional al Secundari (TAS): la legislació actual presenta uns requisits clars pel que fa a la qualitat de l’aigua de sortida a la mar. Aquestes qualitats s’assoleixen clarament amb els processos biològics actuals, havent d’implantar un Tractament Addicional al Secundari (TAS) per a l’afinament microbiològic de l’aigua de sortida.
 • Objectiu d’optimització energètica: dotació d’elements per millorar del consum energètic en estacions de depuració i d’impulsió.
 • Objectiu de millores en la qualitat de l’aire en estacions de depuració i impulsions: mitjançant la col·locació de filtres i millores tècniques dels equips existents.

Subsistema Santa Ponça:

Optimització del sistema de desodoració de l’EDAR de Santa Ponça, que es posà en marxa l’octubre de 2015. 

Subsistema Bendinat:

L’EDAR de Bendinat se situa just a 100 metres d’uns habitatges, de manera que el nivell d’exigència pel que fa a qualitat de l’aire per evitar molèsties als veïns és extrem. Així, malgrat disposar d’un sistema de desodoració químic a ple rendiment, s'afegeix un nou sistema biològic i es fan les següents actuacions:

 • Localització, aïllament i tractament directe dels punts d’emissió més rellevants (zona descàrrega impulsions, tamisos, obra d’entrada i bassa de laminació).
 • Afinament de l’aire mitjançant biotrickling amb escorça de pi.

Objectiu de millores mediambientals. 

 • Dins de l’aspecte mediambiental de les instal·lacions de depuració, destaquen els treballs de condicionament dels emissaris submarins del municipi per tal de garantir la seva continuïtat i estanquitat al llarg del seu traçat. Tot això s’ha realitzat dins de les campanyes de vigilància estructural i manteniment de conduccions d’evacuació.
 • Paral·lelament, s’ha millorat el sistema experimental d’agitació d’aigua marina a la platja de Palmira per evitar la proliferació de microalgues a la zona de bany, assolint-se uns resultats molt positius.

Objectiu de millora de condicions de seguretat a estacions de depuració i impulsions.

S’han col·locat vàlvules motoritzades a les canonades d’aspiració del digestor, en substitució de les existents d’accionament manual, que es poden accionar des d’un ordinador o dispositius mòbils. Així, si hi hagués un vessament o algun problema d’aquest digestor, es podria incomunicar sense necessitat que l'operari hagi de baixar al soterrani, amb el conseqüent perill que poden provocar les emissions de gasos contaminants.

Utilització d'aigües regenerades

En una clara aposta per una reutilització íntegra de les aigües regenerades del municipi, Calvià 2000 ha posat en marxa una sèrie de propostes d’actuació a mig termini que permetran evitar el vessament d’aigües depurades a la mar, i destinar aquest cabal a l’ús per a reg i usos urbans amb totals garanties sanitàries i mediambientals.

Es disposa d’un sistema de tractament terciari avançat a l’estació depuradora de Bendinat, el qual facilita l’aprofitament del 100% de l’aigua tractada per aquest sistema.

Durant l’any 2017 es van generar 144.539 m3 d'aigua regenerada.

Objectiu de millora del rendiment de la xarxa d’aigua regenerada.

Es basa en la millora d’elements de xarxa i connexió de servei a les zones amb pitjors resultats. En aquesta línia s’han instal·lat comptadors generals de control d’aigua regenerada distribuïda en diversos punts crítics de la xarxa per tal de facilitar la determinació de consums per sectors, així com la detecció de possibles fuites o consums irregulars.

La longitud de les xarxes d’aigua regenerada gestionades per Calvià 2000 per nuclis de població és la següent:

Xarxa d'agua regenerada

Producció del tractament terciari

El destí de l’aigua regenerada del terciari de Bendinat és fonamentalment el reg de jardins públics de Calvià.

En la reforma de l’EDAR Bendinat, en procés, es dotarà d’un equip d’ultraviolat i un altre de microfiltració que permetran duplicar la capacitat de producció d’aigua de qualitat 1.1. (RD 1620/2007).