• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Clavegueram i pluvials

Clavegueram i pluvials

Una de les principals comeses del departament de xarxes és mantenir en condicions d’òptim funcionament les xarxes de sanejament del terme municipal, amb l’objectiu d'assegurar la correcta vehiculació dels cabdals d’aigua residual i d’escorriment que es produeixen al municipi.

La consecució d’aquesta meta és fonamental per a una correcta gestió de l’aigua, evitant riscs sanitaris i mediambientals per abocaments indesitjats al medi ambient, així com prevenir l’erosió dels nostres carrers i avingudes i minimitzar molèsties als ciutadans.

Productes no aptes per a ser llançats pel vàter

L'Ajuntament de Calvià ha signat la seva adhesió a la Declaració sobre la posició del sector internacional de l'aigua respecte dels productes no aptes per a ser llençats pel vàter i d’aquells etiquetats com a aptes. Per tal d’evitar els problemes mediambientals i econòmics provocats per obstruccions i danys en els equips de les xarxes de clavegueram i estacions depuradores, les organitzacions i entitats operadores d'aigües residuals que signen aquesta declaració acorden que:

 • Pel vàter només s’ha de rebutjar l'orina, excrements i paper higiènic (les 3Ps de l'anglès: Pee, Poo and -Toilet- Paper).
 • Actualment, totes les tovalloletes i productes d'higiene personal han d'estar clarament etiquetats com “No llençar al vàter” i ser rebutjats en la paperera o fems.
 • Les tovalloletes i productes etiquetats com a “Aptes per llençar pel vàter”, basats en una guia de recomanacions de les associacions de fabricants, han de ser etiquetats com “No llençar pel vàter”, fins que s'acordi un estàndard tècnic amb el sector de l'aigua.
 • Els fabricants de tovalloletes i productes d'higiene personal haurien de proporcionar als consumidors informació clara i concisa sobre els mètodes de rebuig apropiats.
 • Mirant al futur, les noves innovacions en materials podran fer possible que alguns productes siguin etiquetats com a “Aptes per llençar pel vàter”, una vegada compleixin un estàndard tècnic que hagi estat desenvolupat i acordat amb el sector de l'aigua. Aquest estàndard hauria d'elaborar-se preferiblement en el marc de l'Organització Internacional d'Estandardització (ISO, per les seves sigles en anglès).
 • Els requeriments clau per a qualsevol futur estàndard inclouen que el producte es fragmenti en trossos ràpidament, no suri i no contingui plàstic o cel·lulosa regenerada, i només contingui materials que es degradin fàcilment en una varietat d'entorns naturals.

Els principals organismes públics i empreses especialitzades en el sector de l'aigua s'han adherit a aquesta declaració com a mesura de pressió perquè es reguli correctament l'etiquetatge de les tovalloletes i productes d'higiene personal. Aquesta adhesió s'acompanya d'altres mesures en la mateixa línia basades en campanyes de conscienciació en el bon ús del sanejament i l'aprovació del marc reglamentari.

Serveis

La gestió de les xarxes de sanejament i pluvials comprèn les següents tasques de manteniment preventiu i correctiu:

 • Neteja i retirada de residus sobrenedants a punts crítics de les xarxes.
 • Neteja d’estacions d’impulsió.
 • Neteja d’embornals.
 • Revisió i supervisió de xarxes conflictives.
 • Modificacions de trams de xarxa.
 • Manteniment d’elements de registre.

Ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà.

Veure.

Longitud de xarxes

longitud de les xarxes de sanejament