(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Regal d’una bossa de cotó i d’un embut per reciclar l’oli per utilitzar la Deixalleria

Amb l’objectiu de promocionar l’ús de la Deixalleria entre els residents i reduir l’abandonament de trastos a la via pública,  estam regalant entre les persones que acudeixin a deixar estris a la Deixalleria, fins a fi d’existències, una bossa “ecofriendly” 100% cotó i un embut per al reciclatge de l’oli de cuina usat.
Recordam que la Deixalleria o Punt verd del municipi, situada en el Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça), està oberta de dilluns a diumenge, de 8 a 15 h., i allà es recepcionen tot tipus de residus (http://www.calvia2000.es/es/serveis/manteniment-ambiental/deixalleria/).


Les normes d’ús de la Deixalleria estan contingudes en el Decret de prestació del servei de recollida de residus municipals i neteja d’espais públics (http://bit.ly/2sf0c2t), i són les següents:

 

 

6.1. Usuaris

6.1.1.     Particulars

– En vehicles < 3.500 kg particulars o de lloguer.

– Per a residus domèstics o assimilables en tipologia i quantitat.

– Accés amb DNI, domicili a Calvià. El propietari del DNI ha de fer personalment el lliurament dels residus.

 

6.1.2.     Petit comerç

– En vehicles < 3.500 Kg particulars, de lloguer o pertanyents al propi comerç.

– Únicament residus voluminosos d’origen domèstic o assimilable a domèstic (en tipologia i quantitat, Codi LER 200307)

– Límit de dues entrada cada 30 dies.

– Accés amb CIF, ha d’estar inclòs en el padró de la taxa de recollida i pertànyer a algun dels següents epígrafs:

 

Epígraf
Descripció
1.3 RESTAURANTS – 100 m2
1.3.1 RESTAURANTS – 100 m2 (RS)
1.5 CAFETERIES – 100 m2
1.5.1 CAFETERIES – 100 m2 (RS)
1.7 BARS – 100 m2
1.7.1 BARS – 100 m2 (RS)
1.9 LOCALS COMERCIALS – 60 m2
1.9.1 LOCALS COMERCIALS – 60 m2 (RS)
1.9.2 LOCALS COMERCIALS de 61 a 100 m2
1.9.3 LOCALS COMERCIALS de 61 a 100 m2 (RS)
1.11 CENTRES ENSENYAMENT AMB INTERNAT
1.11.1 CENTRES ENSENYAMENT AMB INTERNAT (RS)
1.12 CENTRES ENSENYAMENT SENSE INTERNAT
1.12.1 CENTRES ENSENYAMENT SENSE INTERNAT (RS)
1.17 SUPERMERCATS – 100
1.17.1 SUPERMERCATS – 100 (RS)
1.22 DISCOTEQUES – 100 m2
1.22.1 DISCOTEQUES – 100 m2 (RS)
1.28 PARADES MERCAT ESTIU
1.29 PARADES MERCATS PERIÒDICS (MOD. 5,60 m2)

 

6.2. Residus admissibles per part dels usuaris particulars a la deixalleria

 

6.2.1. Residus no perillosos admissibles a la deixalleria. El petit comerç únicament pot dipositar-hi allò inclòs en el codi 200307.

 

 

RESIDU Codi

Llista Europea de Residus

(LER)

Codi

LER-RAEE

RD 110/2015

Radiografies 090107
Porexpan 150102
Pneumàtics sense llanta de turismes i bicicletes 160103
Bombones i extintors 160505
Piles alcalines 160604
Enderrocs domèstics en petites quantitats 170904
Cartó 200101
Vidre pla 200102
Roba 200110
Tèxtil 200111
Oli vegetal 200125
Plàstic no envasos (ex. cadires de plàstic, canonades de regadiu) 200139
Metalls 200140
Coure
Poda 200201
Palmera (sense afectar per becut vermell)
Voluminosos 200307
Monitors i pantalles LED 200136 200136-23
Llums LED 200136-32
Residus d’aparells elèctrics i electrònics de gran grandària SENSE CFC 200136-42
Residus d’aparells elèctrics i electrònics de petita grandària SENSE CFC 200136-52

 

Residus perillosos domèstics admesos que a causa de la seva composició han de gestionar-se de forma diferenciada perquè poden comprometre la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per a la salut de les persones o per al medi ambient.

 

RESIDU LER LER-RAEE
Termòmetres 060404*
Tòner en pols 080317*
Resines/segellants 080409*
Envasos contaminats 150110*
Aerosols 150111*
Absorbents 150202*
Filtres d’oli 160107*
Reactiu laboratori 160506*
Piles botó 160603*
Amiant** 170605*
Dissolvents 200113*
Àcids 200114*
Alcalins 200115*
Productes fotoquímics 200117*
Plaguicides 200119*
Fluorescents 200121* 200121*-31*
RAEE amb CFC (neveres, etc.) 200123* 200123*-11 *
RAEE amb CFC (aire condicionat, etc.) 200123*-12*
Oli mineral 200126*
Pintura 200127*
Bateries 200133*
RAEE monitors i pantalles CRT 200135* 200135*-21*
RAEE monitors i pantalles no CRT no Led 200135*-22*
RAEE gran aparell >50 cm amb components perillosos 200135*-41*
Petits RAEE amb elements perillosos i piles incorporades 200135*-51*
Aparells informàtics amb elements perillosos 200135*-61*

 

** L’amiant, ateses les seves característiques perjudicials per a la salut, s’ha de protegir en origen abans del seu lliurament a la deixalleria mitjançant embolcall de plàstic, de manera que no pugui generar pols i que s’eviti qualsevol tipus de contacte amb aquest material.

 

6.2.3. En cap cas no s’acceptaran a la deixalleria els següents materials: residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, residus industrials, residus hospitalaris, vehicles fora d’ús, animals morts i qualsevol altre residu que es pugui considerar perillós i/o inadequat per emmagatzemar o manipular a la deixalleria.

Share

Leave comment