• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Política de Privacitat i Protecció de dades

Dades de l'Empresa

S'exposen les dades identificatives del titular de la pàgina web:
Denominació Social: Calvià 2000 S.A.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Calvià 2000 informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser requerits, en ocasió dels serveis, sol·licituds i ofertes laborals.

En aquest sentit, els usuaris podran proporcionar-nos de manera voluntària, informació de caràcter personal, a través dels diferents mitjans posats a la disposició dels usuaris en la Web (formularis i adreces de correu electrònic habilitades), a través de missatgeria digital, o bé, via telefònica.

Calvià 2000 no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals i dels seus tutors legals, en cap dels mitjans informats. Els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys.

Respecte a la recollida de dades de menors d'edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, Calvià 2000 en cap cas recaptarà dades econòmiques o relatives a altres membres de la unitat familiar sense el consentiment exprés de cadascun dels seus membres o representants legals, segons correspongui.

Calvià 2000 garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RPGD) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals (LOPDGDD). Per això informa sobre la seva política protecció de dades als usuaris, d'ara endavant “interessats”.

Qui és el responsable del tractament?

Calvià 2000, S.A.

Com poden contactar amb el responsable del tractament?

Poden dirigir-se a Carrer Illes Balears, número 25, Polígon Són Bugadelles, Santa Ponça, Calvià, Mallorca, Illes Balears.

Existeix un Delegat de Protecció de Dades amb el qual es pot contactar?

Sí, els interessats podran posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@calvia2000.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que ens legitima?

A Calvià 2000 tractarem les dades personals facilitades:

 • En la zona de contactes: amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds i manteniment de relacions comercials i contractuals.
  La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basada en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi.
 • En zona d'ofertes de treball: a fi de realitzar la gestió i desenvolupament de processos de selecció de personal per part del responsable.
  La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basada en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi i l'interès legítim del responsable.

Durant quant temps tractarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • En zona de contactes: mentre els interessats no sol·licitin la seva supressió, amb el propòsit de mantenir-los informats de les accions realitzades amb relació a les seves sol·licituds, i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.
 • En zona d'ofertes de treball: les dades personals recollides seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser sol·licitats i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, després seran suprimits.

Cedirem les seves dades a altres empreses o organismes de l'Administració Pública?

 • En zona de contactes: no cedirem a tercers les dades personals dels interessats, excepte per quan sigui per requeriment legal o consentiment exprés de l'interessat/a.
 • En zona d'ofertes de treball: les dades personals recollides podran ser cedits al Ajuntament de Calvià, com a titular de l'empresa Calvià 2000, S.A.

Les dades personals dels interessats seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals?

No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferits a tercers països o organitzacions internacionals.

Quins drets emparen als interessats en relació amb el tractament de les seves dades personals?

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Calvià 2000 estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.
Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que els interessats posseeixen els següents drets:

Accedir a les seves dades

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant i que el concerneixen.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tindran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-les tret per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l'exercici dels seus drets?

Respondrem a les seves sol·licituds com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment?

Sí. Els interessats tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de retirar el consentiment, no podrem tractar les dades dels interessats per a la tramitació de les seves sol·licituds.

On han de dirigir-se els interessats per a l'exercici els seus drets?

 • Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades, via correu electrònic, indicant en l'assumpte “Exercici de drets – Calvià 2000” i en el cos del correu electrònic, una descripció de la seva sol·licitud.
  Mitjançant aquest mateix sistema, se l'informarà del procediment que els interessats podran dur a terme per a exercir els seus drets.
  O bé,
 • Enviant un escrit a l'adreça de contacte del responsable o dirigint-se directament a aquesta mateixa adreça, on podran els interessats emplenar els formularis per a exercir els seus drets.

Tenen els interesaats dret de reclamació?

Sí. Els interessats, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a aquest efecte pot dirigir-se a la web de la pròpia agència: www.agpd.es
Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació contra l'Agència Espanyola de Protecció de dades, vostè pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades.