(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-plan-prevención-líneas-estatégicas

Pla de Prevenció de Residus de Calvià

Calvià està treballant en un pla per reduir els residus que es generen en el municipi. Un grup de tècnics de diferents departaments de l’Ajuntament treballa sobre la proposta del Pla de Gestió i Prevenció de Residus de Calvià 2017-2020, redactat per tècnics de Calvià 2000, l’objectiu del qual és minimitzar la generació de residus, els impactes que generen i el seu grau de perillositat.

La prevenció és la millor solució per evitar la generació de residus i evitar el cost elevat que suporta actualment el conjunt de la societat en matèria de recollida i tractament de residus municipals. De fet, és un objectiu prioritari en les polítiques de gestió de residus de la Unió Europea, i així ho recull la llei estatal 22/2011, de 28 de juliol,  de residus i sòls contaminats. Per aconseguir el residu zero és imprescindible prioritzar la prevenció abans que la reutilització i el reciclatge.

Tota l’economia ha d’evolucionar per complir el programa d’eficiència en l’ús dels recursos establert de conformitat amb l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Els principis de l’economia circular condueixen a mantenir el valor afegit dels productes el major temps possible. La prevenció de residus és la prioritat primera d’aquest pla i afecta totes les fases d’una economia circular.

Calvià 2000 ha elaborat per a l’Ajuntament de Calvià el Pla de Gestió i Prevenció de Residus de Calvià per al període 2017-2020. Aquest document es dissenya com una eina de planificació estratègica per aconseguir, en els propers quatre anys, els objectius de prevenció establerts en la normativa, i se centra en les següents metes:

  • Fomentar la reducció de la generació dels residus del municipi.
  • Disminuir la quantitats de substàncies perilloses contingudes en materials i productes, i els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels residus generats.
  • Mobilitzar a tots els agents implicats, ciutadans, comerços, hotels, associacions i el propi Ajuntament.

L’objectiu principal és complir la normativa reduint un 10% dels residus municipals respecte a 2010. Per aconseguir aquest objectiu s’estableixen vuit àmbits temàtics, catorze línies estratègiques i un total de 35 actuacions, per aconseguir que l’any 2020  es produeixi un 10% menys per càpita pel que fa a 2010.

 

 

Leave comment